Kaip tapti nariu

Peržiūros: 15965

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

1. Narystė yra dviejų rūšių: nariai ir garbės nariai. Asociacijos nariai yra Lietuvos Respublikos ar užsienio, 18 metų sulaukę ir veiksnūs fiziniai asmenys arba LR įstatymų nustatyta tvarka juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys ar dirbantys Vilniaus miesto Visorių rajone bei jo apylinkėse, ar kaip kitaip prijaučiantys Visorių rajono vietovei, siekiantys Asociacijos tikslų.

2. Fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia:

2.1. prašymą;

2.2. asmens dokumentą;

2.2. dokumentą, patvirtinantį stojamojo ir metinio mokesčių sumokėjimą.

3. Juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia:

3.1. prašymą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;

3.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo patvirtintas kopijas;

3.3. protokolo išrašą, kuriame nurodytas juridiniam asmeniui atstovauti deleguojamas asmuo.

4. Nepatenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymo priimti jį Asociacijos nariu, sumokėtas stojamasis ir metinis mokestis grąžinamas.

5. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį.

6. Asociacijos nariu tampama Pirmininkui priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus fizinį ar juridinį asmenį į Asociacijos narių registrą.

7. Asociacijos nariams išduodami pirmininko patvirtintos formos nario pažymėjimai.

8. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

8.1. savanoriškai išstojus iš Asociacijos;

8.2. pašalinus iš Asociacijos;

8.3. Asociaciją likvidavus;

8.4. likvidavus juridinį asmenį, esantį Asociacijos nariu;

8.5. fiziniam asmeniui mirus.

9. Asociacijos narys gali išstoti iš jos pateikęs raštišką prašymą. Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka nario teisių ir negali naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą joje.

10. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami.

11. Pašalinimo iš Asociacijos pagrindai:

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai;

11.2. sąmoningas kliudymas Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

11.3. Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje;

11.4. už nario mokesčio nemokėjimą daugiau kaip tris mėnesius, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui nutarus balsų dauguma, kai susirinkime dalyvau­ja ne mažiau kaip 1/2 jos narių.

12. Pašalintas iš Asociacijos narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, praėjus metams nuo pašalinimo dienos. Priimant iš naujo, galioja Įstatuose nurodyta stojimo tvarka.

13. Sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos Pirmininkas savarankiškai arba gavęs 2/3 narių prašymą. Suinteresuotas  narys  gali  apskųsti  Pirmininko sprendimą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas gali atstatyti narystę Asociacijoje.

14. Iš Asociacijos narių išstojama nariui pateikus pareiškimą Asociacijos Pirmininkui. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, pateikęs prašymą Asociacijos Pirmininkui.

15. Išstojusiam arba pašalintam Asociacijos nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas Asociacijos narys privalo atlyginti Asociacijai visus įsiskolinimus, grąžinti jam suteiktą turtą.

16. Narystė Asociacijoje galioja nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Narystės mokestis už einamus metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų vasario 28 d.


17. Asociacijos stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžio projektą rengia Pirmininkas, o tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžiai patvirtinami visuotinio narių susirinkimo protokolu.

18. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai bei juridiniai asmenys ypač nusipelnę sprendžiant Asociacijos problemas.

19. Garbės  nario   statusas  suteikiamas  Visuotinio narių susirinkimo  sprendimu  turint  asmens sutikimą.

20. Garbės nariai turi teisę:

20.1. dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose ir programose;

20.2. gauti informaciją apie Asociacijos vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą;

20.3. teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos. 

21. Garbės narystės statuso netenkama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu:

21.1. raštiškai atsisakius narystės statuso;

21.2. už įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų pažeidimus.

 

 2019-01-01, Steigiamojo susirinkimo protokolu Nr. 1, patvirtinti šie mokesčių dydžiai:

oSTOJAMASIS NARIO MOKESTIS - 30.00 Eur;

oMETINIS NARIO MOKESTIS FIZINIAMS ASMENIMS - 120.00 Eur;

oMETINIS NARIO MOKESTIS JURIDINIAMS ASMENIMS – 200.00 Eur;

oNARIO MOKESTIS GALI BŪTI UŽSKAITOMAS NEATLYGINTINAIS DARBAIS, PASLAUGOMIS AR PREKĖMIS.

Nario mokestį galima sumokėti :

Visorių bendruomenės asociacija

Asociacijos kodas: 302618009

Asociacijos banko pav. , banko kodas, sąskaitos  nr. : AB Swedbank, 73000, LT807300010126739980

Asociacijos registracijos  adresas: Visorių sodų 14-oji g.- 9, LT-08424 Vilnius

Visorių bendruomenės asociacija