Notice

Naujienos

Gerbiami Visorių bendruomenės gyventojai,

Visorių bendruomenės asociacija per 2015 metus atliko daug darbų, surengė kelias talkas, kuriose dalyvavo nemažai Visorių bendruomenės gyventojų. Jų pagalba sutvarkėme aikštelių aplinką, pjovėme ir genėjome medžius, dviračiams statyti prie vaikų žaidimo aikštelės įrengėme trinkelių aikštelę ir dviračių stovus, stovą šunims, įrengėme laužavietę, ažūrinėmis trinkelėmis sutvirtinome universalios aikštelės 36x18 m. šlaitus bei sumontavome 109 vnt. vejos bortų aikštelės kraštuose, atvežėme septyniolika sunkvežimių juodžemio dalį jau ir išplaniravome, sėjome žolę, vaikų ir sporto aikštelių dangos pagrindą bei ažūrines trinkeles užpildėme žvirgždu, atvežėme šešis sunkvežimius žvyro, bei atlikome daugelį kitų darbų.  

Visorių bendruomenės asociacija prašymus Vilniaus miesto savivaldybei dėl greitį ribojenčių kalnelių ir kelio ženklų įrengimo Visorių gatvėje bei pateikė prašymą dėl prie Visorių gatvėje esančio miško 16 kvartalo - 22, 23 ir 2 sklypų kraštovaizdžio formavimo darbų atlikimo. Šie prašymai buvo išgirsti ir Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendino mūsų prašymus.

Visorių bendruomenės asociacija 2015 metais Verkių seniūnijos vietos bendruomenės tarybai pateikėme universalios aikštelės 36x18 m. projektą 2 etapo įgyvandinimo finasavimui, vietos bendruomenės tarybai pritarus dėl finansavimo buvo nupirkti darbai ir atlikta aikštelės pagrindo papildymas dolomitine skalda 10 cm., taip pat buvo atliktas planiravimas ir sutankinimas.  

Visorių bendruomenės gyventojų Ilonos ir Valdo Žilinskų dėka 2015 m. buvo įgyvendintas "Vaikų namelio medyje" projektas, šiam projektui Ilona ir Valdas Žlinskai skyrė 100% finansinę paramą bei savo laiką šio projekto įgyvendinimui, dėl ko Jiems laibai dėkojame už tokią gerą ir gražią iniciatyvą.

Visorių bendruomenės asociacijos vardu norime visiems bendruomenės gyventojams padėkoti už tai, kad prisidėjote savo rankomis prie šių darbų įgyvendinimo, nepagailėjote savo laiko, nes Jūs atėjote ir tai padarėte. Dėkojame Jums visiems.

Dar norime padėkoti visiems Visorių bendruomenės asociacijos rėmėjams kurie per 2015 metus tiesiogiai pervedė 1530,00 eurų į bendruomenės sąskaitą ir visiems tiems kurie skyrė 2% paramą ir į bendruomenės sąskaitą 2015 m. lapkričio 10 dieną buvo pervesta 2362,52 eurai.

Visiems labai dėkojame.NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

1. Narystė yra dviejų rūšių: nariai ir garbės nariai. Asociacijos nariai yra Lietuvos Respublikos ar užsienio, 18 metų sulaukę ir veiksnūs fiziniai asmenys arba LR įstatymų nustatyta tvarka juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys ar dirbantys Vilniaus miesto Visorių rajone bei jo apylinkėse, ar kaip kitaip prijaučiantys Visorių rajono vietovei, siekiantys Asociacijos tikslų.

2. Fiziniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia:

2.1. prašymą;

2.2. asmens dokumentą;

2.2. dokumentą, patvirtinantį stojamojo ir metinio mokesčių sumokėjimą.

3. Juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pirmininkui pateikia:

3.1. prašymą, pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;

3.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo patvirtintas kopijas;

3.3. protokolo išrašą, kuriame nurodytas juridiniam asmeniui atstovauti deleguojamas asmuo.

4. Nepatenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymo priimti jį Asociacijos nariu, sumokėtas stojamasis ir metinis mokestis grąžinamas.

5. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį.

6. Asociacijos nariu tampama Pirmininkui priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus fizinį ar juridinį asmenį į Asociacijos narių registrą.

7. Asociacijos nariams išduodami pirmininko patvirtintos formos nario pažymėjimai.

8. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

8.1. savanoriškai išstojus iš Asociacijos;

8.2. pašalinus iš Asociacijos;

8.3. Asociaciją likvidavus;

8.4. likvidavus juridinį asmenį, esantį Asociacijos nariu;

8.5. fiziniam asmeniui mirus.

9. Asociacijos narys gali išstoti iš jos pateikęs raštišką prašymą. Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka nario teisių ir negali naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą joje.

10. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami.

11. Pašalinimo iš Asociacijos pagrindai:

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai;

11.2. sąmoningas kliudymas Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

11.3. Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje;

11.4. už nario mokesčio nemokėjimą daugiau kaip tris mėnesius, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui nutarus balsų dauguma, kai susirinkime dalyvau­ja ne mažiau kaip 1/2 jos narių.

12. Pašalintas iš Asociacijos narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, praėjus metams nuo pašalinimo dienos. Priimant iš naujo, galioja Įstatuose nurodyta stojimo tvarka.

13. Sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos Pirmininkas savarankiškai arba gavęs 2/3 narių prašymą. Suinteresuotas  narys  gali  apskųsti  Pirmininko sprendimą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas gali atstatyti narystę Asociacijoje.

14. Iš Asociacijos narių išstojama nariui pateikus pareiškimą Asociacijos Pirmininkui. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, pateikęs prašymą Asociacijos Pirmininkui.

15. Išstojusiam arba pašalintam Asociacijos nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas Asociacijos narys privalo atlyginti Asociacijai visus įsiskolinimus, grąžinti jam suteiktą turtą.

16. Narystė Asociacijoje galioja nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Narystės mokestis už einamus metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų vasario 28 d.


17. Asociacijos stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžio projektą rengia Pirmininkas, o tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžiai patvirtinami visuotinio narių susirinkimo protokolu.

18. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai bei juridiniai asmenys ypač nusipelnę sprendžiant Asociacijos problemas.

19. Garbės  nario   statusas  suteikiamas  Visuotinio narių susirinkimo  sprendimu  turint  asmens sutikimą.

20. Garbės nariai turi teisę:

20.1. dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose ir programose;

20.2. gauti informaciją apie Asociacijos vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą;

20.3. teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos. 

21. Garbės narystės statuso netenkama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu:

21.1. raštiškai atsisakius narystės statuso;

21.2. už įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų pažeidimus.

 

 2019-01-01, Steigiamojo susirinkimo protokolu Nr. 1, patvirtinti šie mokesčių dydžiai:

oSTOJAMASIS NARIO MOKESTIS - 30.00 Eur;

oMETINIS NARIO MOKESTIS FIZINIAMS ASMENIMS - 120.00 Eur;

oMETINIS NARIO MOKESTIS JURIDINIAMS ASMENIMS – 200.00 Eur;

oNARIO MOKESTIS GALI BŪTI UŽSKAITOMAS NEATLYGINTINAIS DARBAIS, PASLAUGOMIS AR PREKĖMIS.

Nario mokestį galima sumokėti :

Visorių bendruomenės asociacija

Asociacijos kodas: 302618009

Asociacijos banko pav. , banko kodas, sąskaitos  nr. : AB Swedbank, 73000, LT807300010126739980

Asociacijos registracijos  adresas: Visorių sodų 14-oji g.- 9, LT-08424 Vilnius

Visorių bendruomenės asociacija

 

Gerbiami Visorių bendruomenės gyventojai !  Prašome skirti 1,2 proc. nuo jūsų sumokėto GPM Visorių bendruomenės asociacijai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems Visorių bendruomenės asociacijai 2015 metais savo pajamų mokesčio sukaupto 2014 metais. Šios lėšos Visorių bendruomenei yra labai svarbios ir reikalingos. Mes tikime, kad ir toliau Jūs galėsite ir norėsite skirti mums šias lėšas. Šis Jūsų visų indėlis yra gyvybiškai svarbus puoselėjant mūsų visų aplinką, kurioje gyvename. Tik su Jūsų visų pagalba mes galėsime nuveikti daug gerų darbų. Toliau galėsime organizuoti šventes bei sporto renginius. Norime užbaigti įrengti vaikų sporto ir žaidimo aikšteles, teniso kortus, automobilių aikštelę. Visorių bendruomenės asociacija planuoja įkurti Visorių parką bei aikštelę šventėms, planuoja pastatyti lauko estradą bei lauko virtuvę. Planuose turime numatę pastatyti bendruomenės centrą kuriame norime įkurti vaikų darželį, užsiimti su bendruomenės gyventojais edukacinėmis programomis, bei priglausti saugos tarnybą kuri saugos Visorių bendruomenės teritoriją.  Bendruomenė galės dalyvauti įvairiuose projektuose, siekdama plėsti bendruomenės veiklą, gerinti infrastruktūrą pritraukiant finansines lėšas iš įvairių tiek nacionalinių, tiek tarptautinių fondų. Tačiau tokių projektų įgyvendinimui reikalingas ir bendruomenės finansinis indėlis, be jo projektų paraiškos tiesiog nėra finansuojamos. Taigi, bendruomenės taryba siekia turėti sukauptą rezervą, kurį galėtų naudoti ne tik kasdieninių bendruomenės veiklų įgyvendinimui bet ir tokių projektų finansavimui.

Visus Jus, Jūsų artimuosisus, draugus ir kolegas maloniai prašome skirkite 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Visorių bendruomenei. Tai nieko nekainuojanti Jūsų finansinė parama.

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Jūs galite 2014 m. sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti kurią nors pasirinktą organizaciją, galinčią būti paramos gavėju. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų.

Jums tereikia nurodyti, kad savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) norite pervesti Visorių bendruomenės asociacijai, asociacijos kodas: 302618009.

Kartu pridedame ir prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą, kuri jau yra pusiau užpildyta – Jums tereikės užpildyti savo asmens duomenis ir pasirašyti.

Kur pristatyti užpildytą formą?

Išsirinkite Jums patogiausią būdą:

  • Pateikite ją valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui (atnešdami ar atsiųsdami paštu. Pastaruoju atveju, prašymas turėtų būti pateiktas voke ir ant užklijuotos linijos pasirašyta taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.);
  • Analogišką formą užpildykite elektroniniu būdu, pildant gyventojų pajamų deklaraciją;

Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei šios deklaracijos Jūs teikti neprivalote, tai prašymą turite pristatyti pats. Pastaruoju atveju, prašymas turėtų būti pateiktas voke ir ant užklijuotos linijos pasirašyta taip, kad nebūtų galima atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.

2 proc. paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio skyrimo formą užpildyti ir pristatyti galite iki š. m. gegužės 1 dienos.

Prašymo formą FR0512 su Visorių bendruomenės asociacijos rekvizitais galite parsisiųsti čia

Formos pildymo taisykles galite parsisiųsti čia

Formoje užpildykite:

  • 1 - Jūsų asmens kodas
  • 2 - Telefonas
  • 3V - Jūsų vardas
  • 3P - Jūsų pavardė
  • 4 - Jūsų nuolatinė gyvenama vieta
  • Asmuo pateikęs prašymą - Jūsų parašas, vardas, pavardė

FR0512.zip - VMI elektroninio deklaravimo forma

Visorių bendruomenės asociacija 

 

VISORIŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 

   1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Visorių bendruomenės asociacija“ (toliau – Asociacija) – yra ribotos civilinės atsakomybės, pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, gyvenančius ar dirbančius Vilniaus miesto Visorių rajone ir jo apylinkėse, skatinti bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą ir problemų sprendimą bendruomeniniame gyvenime.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.3. Asociacija turi ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat gali turėti sąskaitas užsienio valstybių bankuose teisės aktų nustatyta tvarka. Asociacija gali turėti savo emblemą ar kitą reikiamą atributiką.
1.4. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.5. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.6. Asociacijos pa­vadinimas yra Visorių bendruomenės asociacija.
1.7. Asociacijos buveinė yra Lietuvos Respublikoje. Asociacijos buveinės adresą įsipareigoja suteikti išrinktas Asociacijos Pirmininkas. Perinkus naują Pirmininką, privalo būti pakeistas ir Asociacijos buveinės adresas, ne vėliau kaip per 7 dienas po Pirmininko išrinkimo. Buveinės adresas keičiamas įregistravus VĮ “Registrų centras”. Suteiktas buveinės adresas naudojamas Asociacijos korespondencijai gauti ir jos turtui saugoti.
1.8. Asociacijos veikla yra neterminuota.
1.9. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.10. Asociacijos stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu.

 

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

2.1. Asociacijos tikslai yra šie:

2.1.1 skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje ar darbo vietovėje;
2.1.2 atstovauti Asociaciją vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
2.1.3 siekti tenkinti svarbiausius Visorių bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
2.1.4 siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją ir darbo aplinką.
2.2 Siekdama savo tikslų Asociacija:
2.2.1 suburia Asociacijos narius bendrai veiklai;
2.2.2 organizuoja įvairius renginius Asociacijos narius dominančiais klausimais;
2.2.3 bendradarbiauja su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis   visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
2.2.4 dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
2.2.5 gina Asociacijos narių teises;
2.2.6 kuria Visorių rajono vystymosi viziją.

2.3.
Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti. Asociacija, siekdama numatytų tikslų užsiima šia veikla (veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2):

 

1. Kitas spausdinimas ( 18.12 );

2. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);

3. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

4. Laikraščių leidyba (58.13);

5. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

6. Kita leidyba (58.19);

7. Konsultacinė valdymo veikla (70.2 );

8. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21 );

9. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22 );

10. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);

11. Kitas mokymas (85.5);

12. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

13. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

14. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).


2.4. Asociacija gali užsiimti ir kita ūkine komercine veikla, kuri nedraudžiama įstatymų.
Licencijuojama arba Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuojama veikla galima tik gavus atitinkamą licenciją ir/ar leidimą.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti, Asociacija gali:
3.1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje įregistruotuose bankuose;
3.1.2. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus;
3.1.3.
Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. Gauti lėšų ar kitokio turto iš nacionalinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, valstybinių institucijų, fondų, taip pat asmenų;
3.1.5. Valdyti, naudoti bei disponuoti Asociacijai priklausančiu turtu ir lėšomis;
3.1.6. Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.7. Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.8. Teikti teisinę, moralinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą Asociacijos nariams;
3.1.9. Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą;
3.1.10. Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
3.1.11. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
3.1.12. Įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, įstaigas, fondus, steigti visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius;
3.1.13. Jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų;
3.1.14. Atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.
3.2. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.3 Asociacija veda narių apskaitą.
3.4 Asociacijos gautas pelnas gali būti naudojamas tik Asociacijos Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.
3.5. Asociacijos pelnas negali būti skiriamas Asociacijos nariams, Asociacijos organų nariams bei darbuotojų premijoms.

ASOCIACIJOS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

4.1 Narystė yra dviejų rūšių: nariai ir garbės nariai.
4.2 Asociacijos nariai yra Lietuvos Respublikos ar užsienio, 18 metų sulaukę ir veiksnūs fiziniai asmenys arba LR įstatymų nustatyta tvarka juridiniai asmenys, nuolat gyvenantys ar dirbantys Vilniaus miesto Visorių rajone bei jo apylinkėse, ar kaip kitaip prijaučiantys Visorių rajono vietovei, siekiantys asociacijos tikslų, padavę prašymą Asociacijos Pirmininkui, sumokėję stojamąjį mokestį ir užsiregistravę Asociacijos Pirmininko nustatyta tvarka. Neigiamas Pirmininko sprendimas gali būti apskųstas Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui (toliau- Susirinkimas).
4.3. Asociacijos nariu tampama Pirmininkui priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į Asociacijos narių registrą. Kartu su Prašymu įstoti į asociaciją asmuo atitinkamai Pirmininkui turi pateikti: asmens dokumentą, įmonės registravimo pažymėjimą, patalpų nuosavybės dokumentą.

4.4.  Asociacijos nariai turi teisę:
4.4.1. dalyvauti Asociacijos veikloje, gauti informaciją apie Asociacijos vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą;
4.4.2. rinkti ir būti renkamiems į Asociacijos valdymo organus;
4.4.3. teikti pasiūlymus, kritikuoti Asociacijos veiklą;
4.4.4. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
4.4.5. bet kada išstoti iš Asociacijos apie tai raštiškai pranešus Asociacijos Pirmininkui prieš mėnesį;
4.4.6. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Asociacijos narių susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Bet koks nario atstovavimas turi būti įformintas remiantis LR Civilinio kodekso nuostatomis;
4.4.7. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos Pirmininko sprendimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
4.4.8. remti Asociaciją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
4.4.9. rekomenduoti naujus narius;
4.4.10. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir sukaupta informacija;

4.4.11. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Asociacijos tikslus, įgyvendinti;
4.4.12. savo noru atsisakyti narystės Asociacijoje;
4.4.13. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.5. Asociacijos narių pareigos:
4.5.1.  laikytis Asociacijos įstatų;
4.5.2. dalyvauti Asociacijos veikloje;
4.5.3. mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį.
4.6. Narystės Asociacijoje pasibaigimo pagrindai:
4.6.1.  savanoriškas atsisakymas;
4.6.2. p
ašalinimas;
4.6.3. likvidavus ar mirus nariui;

4.6.4. likvidavus Asociaciją.
4.7. Pašalinimo iš Asociacijos pagrindai:
4.7.1  Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai;
4.7.2. sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;
4.7.3.  Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje;
4.7.4. už nario mokesčio nemokėjimą daugiau kaip tris mėnesius, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui nutarus balsų dauguma, kai susirinkime dalyvau­ja ne mažiau kaip 1/2 jos narių.
4.8. Pašalintas iš Asociacijos narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, praėjus metams nuo pašalinimo dienos. Priimant iš naujo, galioja Įstatuose nurodyta stojimo tvarka.
4.9. Sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos Pirmininkas savarankiškai arba gavęs 2/3 narių prašymą . Suinteresuotas  narys  gali  apskųsti  Pirmininko sprendimą Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas gali atstatyti narystę Asociacijoje.
4.10. Iš Asociacijos narių išstojama nariui pateikus pareiškimą Asociacijos Pirmininkui. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į Asociaciją, pateikęs prašymą Asociacijos Pirmininkui.
4.11. Išstojusiam arba pašalintam Asociacijos nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas Asociacijos narys privalo atlyginti Asociacijai visus įsiskolinimus, grąžinti jam suteiktą turtą.
4.12. Narystė Asociacijoje galioja nuo sausio 01 d. iki gruodžio 31 d. Narystės mokestis už einamus metus turi būti sumokamas iki einamųjų metų vasario 28 d.
4.13. Asociacijos stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžio projektą rengia Pirmininkas, o tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydžiai patvirtinami visuotinio narių susirinkimo protokolu.

4.14. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai bei juridiniai asmenys ypač nusipelnę sprendžiant Asociacijos problemas.
4.15. Garbės  nario   statusas  suteikiamas  Visuotinio narių susirinkimo  sprendimu  turint  asmens sutikimą.
4.16. Garbės nariai turi teisę:
4.16.1.dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose ir programose;
4.16.2. gauti informaciją apie Asociacijos vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą;
4.16.3. teikti siūlymus dėl Asociacijos veiklos. 
4.17. Garbės narystės statuso netenkama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu:
4.17.1. raštiškai atsisakius narystės statuso;
4.17.2. už įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų pažeidimus.

   5. ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Pirmininkas.
5.2. Asociacijoje nesudaromas kolegialus valdymo organas.
5.3. kiti Asociacijos organai- Komitetai, Komisijos gali būti sudaromi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

   6. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, JO ŠAUKIMO BEI NUTARIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
6.1.1. Priima, keičia ir papildo Asociacijos Įstatus.
6.1.2. Priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.
6.1.3. Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir metinę Asociacijos sąmatą.
6.1.4. Išklauso, vertina ir tvirtina Asociacijos Pirmininko metines ataskaitas.
6.1.5. Skiria (renka) Asociacijos Pirmininką, nustato Asociacijos Pirmininko pareiginio atlyginimo dydį.
6.1.6. Renka ir atšaukia Asociacijos Revizorių bei svarsto ir tvirtina Revizoriaus veiklos ataskaitą.
6.1.7. Nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.
6.1.8. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
6.1.9. Nustato Asociacijos filialų, atstovybių ir kitų padalinių, skyrių, draugijų, grupių steigimo, narystės, veiklos ir likvidavimo tvarką.
6.1.10 Sprendžia kitus susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus bei rezoliucijas.
6.2. Eilinis Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas Asociacijos Pirmininko sprendimu arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių reikalavimu kasmet iki Kovo 31 d. Visuotinis narių susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių.
6.3. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Susirinkimas yra šaukiamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, bet ne vėliau kaip vieno mėnesio laikotarpiu. Pa­kar­to­ti­nis Susirinkimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus.
6.4. Asociacijos neeilinis Susirinkimas šaukiamas, atsistatydinus Asociacijos Pirmininkui arba negalint jam eiti pareigų, Asociacijos Pirmininko sprendimu arba ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių reikalavimu.
6.5. Kiekvienas narys Susirinkime turi tik po vieną sprendžiamąjį balsą. Susirinkime balso teisę turi tik susirinkimo dienai einamų metų Asociacijos nario mokestį sumokėjęs klubo narys.
6.6. Apie šaukiamą Asociacijos narių susirinkimą Pirmininkas privalo pranešti kiekvienam Asociacijos nariui elektroniniu paštu ir interneto svetainėje www.visoriubendruomene.lt ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki susirinkimo pradžios. Pasikeitus Asociacijos nario elektroninio pašto adresui , jis turi informuoti Asociacijos Pirmininką, priešingu atveju skaitoma, kad narys pranešimą gavo.
6.7. Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki Asociacijos narių susirinkimo pradžios, nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke interneto svetainėje www.visoriubendruomene.lt .

6.8. Susirinkimai protokoluojami. Susirinkimo protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas privalo būti surašytas per 30 kalendorinių dienų po įvykusio Susirinkimo. Protokolas privalo būti oficialiai paskelbtas Asociacijos internetinėje svetainėje www.visoriubendruomene.lt.
6.9.
Susirinkimo vietą ir laiką nustato Asociacijos pirmininkas. Susirinkimams pirmininkauja Asocijacijos pirmininkas.
6.10. Visi nutarimai priimami Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma atviru balsavimu, išskyrus įstatų keitimą, Asociacijos pertvarkymą, reorganizavimą ar veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami už juos balsavus 2/3 Asociacijos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, vyksta perbalsavimas.
6.11. Pirmininkas gali nuspręsti į Susirinkimą pakviesti svečius.
6.12.
Tarp Asociacijos visuotinių narių susirinkimų Asociacijos darbui vadovauja Pirmininkas.

7. ASOCIACIJOS PIRMININKO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

7.1 Asociacijos pirmininkas yra renkamas 5 (penkių) metų laikotarpiui Asociacijos Visuotiniame narių Susirinkime. Asociacijos Pirmininkas atšaukiamas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7.2 Asociacijos pirmininko kompetencija:
7.2.1 Atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvos Respu­likos Seime, Vyriausybėje, kitose valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius.
7.2.2 Koordinuoja Asociacijos organizacinę ir finansinę veiklą.
7.2.3 Vykdo Visuotinio Susirinkimo sprendimus.
7.2.4 Priima sprendimus ir vykdo visas akcininko ar dalininko funkcijas kitų juridinių asmenų susirinkimuose, kuriuose Asociacija yra dalyvė.
7.2.5 Pateikia Asociacijos veiklos metinę ataskaitą Asociacijos visuotiniam susirinkimui.
7.2.6 Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jų skaičių ir sudaro su jais darbo sutartis.
7.2.7 Organizuoja viešos informacijos paskelbimą bei savanoriškus darbus.
7.2.8 Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus Asociacijos vardu.
7.2.9 Tvarko Asociacijos turtą ir finansus, Asociacijos narių apskaitą ir veiklos dokumentus.
7.2.10 Visus klausimus, susijusius su Asociacijos nekilnojamojo turto pardavimu, jo kapitaliniu remontu bei kreditų gavimu laiduojant Asociacijos turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs Asociacijos Susirinkimo pritarimą, priimtą balsų dauguma.
7.2.11 šaukia visuotinį susirinkimą ir jam pirmininkauja, teikia susirinkimo darbotvarkę;
7.2.12 Renka sau pavaduotojus dirbančius visuomeniniais pagrindais su patariamojo balso teise.

7.2.13  Vykdo Asociacijos narių susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius,  tvarko lėšas,  skirtas veiklos programai įgyvendinti.
7.2.14  Ieško lėšų Asociacijos veiklai finansuoti.
7.2.15   Vykdo kitą susirinkimo pavestą veiklą.
7.3. 1/2 Asociacijos narių pareiškus raštiškai nepasitikėjimą Pirmininku, Pirmininkas privalo atsistatydinti.

7.4.   Atsistatydinus Pirmininkui arba atsistatydinus ar atšaukus daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių, per 1 mėnesį iniciatyvinė grupė, šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą.
7.5. Asociacijos pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų jį pavaduoja laikinas pavaduotojas, kurį konkrečiam atvejui skiria Asociacijos Susirinkimas.

      8. ASOCIACIJOS TURTAS IR LĖŠOS

8.1. Asociacijai nuosavybės teise priklauso turtas, teisėtai įgytas jos funkcionavimui užtikrinti, tame tarpe Asociacijos steigėjų, narių perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas teisėtai įgytas turtas. Asociacijai gali būti perduotas turtas neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais.
8.2. Asociacija turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose.
8.3. Asociacijos lėšas sudaro:
8.3.1. Lietuvos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, labdara, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės.
8.3.2. Narių stojamieji įnašai ir mokesčiai.
8.3.3. Rėmėjų įnašai, aukos ir palikimai.
8.3.4. Valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos.
8.3.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Visorių bendruomenės asociacijos lėšas.
8.3.6. Tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti.

8.3.5. Pajamos už nuomojamą turtą.
8.3.6. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
8.4. Asociacijos lėšas naudoja ūkinėms organizacinėms išlaidoms  ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams.

   9. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

9.1. Asociacijos turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
9.2. Asociacijos filialų, atstovybių steigimo, sudarymo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia Asociacijos visuotinis susirinkimas paprasta balsų dauguma.

10. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1.     Asociacijos ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizorius, kurį renka ir keičia Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
10.2. Revizorius renkamas Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo 5 metų kadencijai.
10.3.     Revizorius darbe vadovaujasi Asociacijos įstatais, savo darbo reglamentu.
10.4. Revizorius atsistatydina, jeigu jis pažeidė Asociacijos įstatus ir Asociacijos pirmininkas arba 1/5 Asociacijos narių jam  pareiškė nepasitikėjimą.
10.5      Revizorius ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui ūkinės finansinės veiklos ataskaitą.

      11. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ VISUOMENEI PATEIKIMAS

11.1. Informaciją apie Asociacijos veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustato ir jos pateikimą vykdo Asociacijos Pirmininkas.
11.2. Vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ir interneto svetainėje www.visoriubendruomene.lt .

      12. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS

12.1. Asociacijos nariui pareikalavus raštu, Asociacijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su visa informacija apie Asociacijos veiklą bei pateikti visų dokumentų kopijas, įskaitant bet neapsiribojant: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos ir kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
12.2. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacijos pirmininkas turi įforminti raštu, jeigu Asociacijos narys to reikalauja. Ginčus dėl Asociacijos nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
12.3. Asociacijos dokumentai ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama susipažinimui Asociacijos buveinėje nemokamai, o pateikiant raštu imamas mokestis neviršijantis dokumentų kopijavimo kaštų.

      13. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1. Asociacijos veikla nutraukiama ar reorganizuojama Susirinkimo sprendimu, kai už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
13.2. Asociacija likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.
13.3. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti skelbiama du kartus Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, antrą kartą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.

      14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA

14.1. Asociacijos Įstatų pakeitimų ir papildymų projektą ruošia Asociacijos pirmininkas, kuris teikiamas svarstyti artimiausiam Susirinkimui.
14.2. Asociacijos Įstatai keičiami ir papildomi Susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių.
14.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

 

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai vienuoliktųjų metų balandžio mėnesio septintą dieną